7c019a3b0cbd869025691dc8d2vr—materialy-dlya-tvorchestva-6-plyush-kontrastnyj-volnistyj-sov